CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

1. Giảm 1% lượng điện tiêu thụ/ tấn sản phẩm so với năm 2020

2. Giảm 1% lượng nước tiêu thụ/ tấn sản phẩm so với năm 2020

3. Giảm 1% chất thải nguy hại/ tấn sản phẩm so với năm 2020

2021-04-06_23-53-53.png

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

1. Hành động để cải thiện và bảo vệ môi trường.

2. Giảm thiểu chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.

3. Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành, các quy định của Công ty và áp dụng các nguyên tắc bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của công ty.

4. Hợp tác với các cơ quan chức năng và trong nội bộ ngành để giảm thiểu các tác động tới môi trường.

5. Liên tục cải tiến các hoạt động môi trường thông qua việc duy trì và thực hiện theo Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015.

2021-04-26_15-49-37.png